Introductie

Welkom bij www.locanto.nl (“Locanto”). De onderstaande algemene voorwaarden van de Yalwa GmbH, Bahnstraße 2, 65205 Wiesbaden (hierna te noemen “Yalwa”) zijn van toepassing op het gebruik van Locanto per 01.06.2012. De vroegere algemene voorwaarden vind u hier.

Algemene voorwaarden

 • 1 Toepasselijkheid
  Voor het gebruik van Locanto gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden (hierna te noemen “voorwaarden”) van Yalwa. Eventuele voorwaarden van de gebruikers worden weersproken.
 • 2 Inhoud van de overeenkomst, verhouding van gebruikers t.o.v. derden
  • 2.1 De Locanto website is een internet platform, waar u als geregistreerde gebruiker onder onze voorwaarden advertenties van welke aard ook kunt plaatsen en van andere door Locanto aangeboden diensten gebruik kunt maken. U bent zelf voor de door u geplaatste advertenties verantwoordelijk. Yalwa biedt u enkel een platform voor de publicatie van advertenties op het internet.
  • 2.2 Yalwa wordt zelf geen contractpartij bij overeenkomsten die tussen u en derden eventueel afgesloten worden of zullen worden. Het afsluiten en de vormgeving van zulke overeenkomsten zijn uitsluitend aangelegenheid van de gebruiker en zijn eventuele contractpartner. Ook de nakoming van eventueel via de Locanto website geïnitieerde overeenkomsten gebeurt uitsluitend door u dan wel uw contractpartner.
 • 3 Gebruikersgroep, registratie, plaatsen van advertenties
  • 3.1 In beginsel staan de diensten van Locanto een ieder ter beschikking. U registreert zich op Locanto, indien u het hiervoor betreffende registratieformulier waarheidsgetrouw en volledig online invult en per muisklik bevestigt. Veranderen uw gegevens later, dan bent u verplicht deze bij Locanto onmiddellijk te actualiseren. De registratie wordt door de activering van uw toegang door Yalwa afgesloten, waardoor de overeenkomst tussen u en Yalwa tot stand komt. Er bestaat geen recht op het afsluiten van een gebruikersovereenkomst.
  • 3.2 U kunt de gebruikersovereenkomst met Yalwa te allen tijden opzeggen. Daartoe volstaat een e-mail aan de klantenservice via het contactformulier. Yalwa heeft het recht om de gebruikersovereenkomst te allen tijde met een termijn van 14 dagen op te zeggen. Het recht van blokkering volgens paragraaf 4.3 wordt daardoor niet aangetast.
  • 3.3 De opdracht voor Yalwa met betrekking tot het plaatsen van een advertentie komt pas tot stand, wanneer
   • • Yalwa uw aanvraag schriftelijk of per e-mail bevestigd heeft of
   • • Yalwa uw aanvraag uitvoert, in het bijzonder dat Yalwa uw advertentie online plaatst.
  • 3.4 Yalwa behoudt zich het recht voor om volgens uniforme, door objectieve overwegingen gedragen beginselen, het plaatsen van advertenties van gebruikers te weigeren. Dit geldt in het bijzonder wanneer er concrete aanwijzingen zijn dat de inhoud van de advertentie(s) tegen deze gebruikersvoorwaarden, tegen wettelijke of ambtelijke verboden of tegen de goede zeden verstoot of de publicatie voor Yalwa omwille van andere reden onredelijk is.
  • 3.5 Yalwa behoudt zich verder het recht voor om niet volledig geregistreerde gebruikersprofielen en gebruikersprofielen die voor een periode van minstens zes maanden inactief waren, te verwijderen.
 • 4 Verantwoordelijkheid voor het invoeren van gegevens, waarheidsgetrouwe informatie
  • 4.1 U bent in juridische zin verantwoordelijk voor de door u op de webpagina's van Yalwa geplaatste informatie, waaronder de door u opgegeven advertenties. U belooft dat bij het plaatsen van advertenties de door u geadverteerde artikelen, diensten of banen volledig en naar waarheid worden beschreven en dat correcte en volledige informatie over uzelf dan wel uw bedrijf wordt gegeven. U bent verder verplicht, om uw advertenties in de juiste rubriek op te geven dan wel te plaatsen en uw verplichtingen uit deze voorwaarden ook tegenover andere gebruikers van Locanto in acht te nemen en na te komen. Het gelijktijdig plaatsen van meerdere advertenties met soortgelijke inhoud is verboden. Ondernemers, die goederen of diensten aan consumenten aanbieden, zijn verplicht deze de wettelijk voorgeschreven consumenteninformatie te verstrekken en ze met name op het wettelijk herroepingsrecht te wijzen, indien een dergelijk recht bestaat.
  • 4.2 U verplicht zich ertoe, om geen informatie op de (internet-)websites van Yalwa te plaatsen of advertenties te plaatsen, die tegen deze gebruikersvoorwaarden, tegen het geldende recht, tegen de rechten van derden of tegen de goede zeden verstoten (hierna te noemen “verboden inhoud”).
   Voor gebruikers van Locanto is het in het bijzonder verboden om:
   • • in strijd te handelen met wetten en onze voorschriften m.b.t. verboden inhoud
   • • oneerlijk of misleidend te handelen
   • • de rechten van derden te schenden
   • • spam, kettingbrieven of piramidesystemen te distribueren of te adverteren
   • • virussen of andere technische toepassingen te versturen, die Yalwa of de belangen danwel het eigendom van Locanto gebruikers kunnen schaden
   • • onze infrastructuur overmatig te belasten of op een andere wijze het probleemloos functioneren van Locanto te verstoren
   • • de inhoud van andere advertenties te kopiëren, te veranderen of te distribueren
   • • gegevens, in het bijzonder e-mailadressen, van andere gebruikers te verzamelen of op welke manier dan ook te verschaffen zonder de toestemming van de desbetreffende gebruiker
   • • maatregelen mijden die ertoe dienen de toegang tot Locanto te verhinderen of te beperken
  • 4.3 Bestaan er concrete aanwijzingen van verboden inhoud (zie paragraaf 4.2), dan heeft Yalwa het recht de verboden inhoud, dan wel de advertenties met deze verboden inhoud tijdelijk of permanent te blokkeren of te verwijderen, de gebruiker een waarschuwing te geven of de registratie van de gebruiker tijdelijk of permanent te blokkeren of de gebruikersovereenkomst op te zeggen. Daarbij zal Yalwa in redelijke mate rekening houden met de legitieme belangen van de gebruiker. Een aanspraak op restitutie voor de gebruiker, bijvoorbeeld voor reeds betaalde vergoedingen, ontstaat hierdoor niet.
 • 5 Vrijstelling
  U bent verplicht, Yalwa van claims te vrijwaren, die andere gebruikers of andere derden tegenover Yalwa wegens een schending van hun rechten door de door u u geplaatste inhoud, in het bijzonder verboden inhoud (zie paragraaf 4.2), geldend maken, voor zover u voor deze inhoud of de plaatsing ervan, verantwoordelijk bent. Hiermee neemt u ook de kosten voor de noodzakelijke juridische verdediging van Yalwa inclusief alle gerechtelijke kosten en honoraria van advocaten tegen het wettelijk gangbare tarief voor uw rekening. U bent verplicht, Yalwa in geval van een dergelijke vordering, zo snel mogelijk, naar waarheid en volledig alle benodigde informatie te verstrekken die voor de verificatie van de vordering en een verdediging ervan noodzakelijk zijn.
 • 6 Tarieven
  • 6.1 Het gebruik van de Locanto website is in beginsel gratis. Voor bepaalde diensten en functies, alsook het publiceren van advertenties in bepaalde categorieën en voor een aantal extra opties (zie paragraaf 7) behoudt Yalwa zich het recht voor kosten in rekening te brengen.
  • 6.2 Alle kosten worden weergegeven en in rekening gebracht in de munteenheid van het betreffende land.
  • 6.3 De afzonderlijke kosten zijn onmiddellijk opeisbaar en kunnen worden betaald via de op de website aangeboden betaalmethoden. Indien de incasso mislukt en u voor het mislukken daarvan verantwoordelijk bent, worden de extra kosten die dit met zich meebrengt bij u in rekening gebracht.
  • 6.4 Yalwa informeert U per e-mail aan het door U opgegeven e-mailadres over nieuwe facturen en stelt deze per download beschikbaar.
  • 6.5 Indien u gebruik maakt van de betaalde diensten en de betaling van de kosten daarvan niet op tijd wordt voldaan, kan Yalwa het uitvoeren van verdere betaalde diensten van deze betaling afhankelijk maken en u de toegang blokkeren totdat de betaling is voldaan.
  • 6.6 De tarieven kunnen door Yalwa worden gewijzigd, al dan niet tijdelijk voor specifieke promoties, introductie van nieuwe functionaliteiten of andere marketing activiteiten.
 • 7 Advertenties met betaalde premium opties
  U kunt tegen betaling premium opties met een bepaalde looptijd voor uw advertentie boeken. Indien u uw advertentie verwijdert, voordat de looptijd van uw geboekte premium optie is verstreken, vervalt de resterende looptijd van de premium optie. Yalwa zal reeds betaalde kosten voor premium opties niet restitueren.
 • 8 Advertenties op platformen van partner websites
  De door u geplaatste advertenties kunnen gepubliceerd worden op Locanto als ook op andere websites van Yalwa.
 • 9 Wijzigen van advertentieteksten
  • 9.1 Veranderen en verwijderen van advertentieteksten kunt te alle tijden zelf doorvoeren.
  • 9.2 U heeft het recht te allen tijden van Yalwa te verlangen om uw bijdragen of advertenties van de Yalwa Internetpagina's te verwijderen. Yalwa zal aan dit verzoek zo spoedig mogelijk gehoor geven. Wegens technische redenen is voor het verwijderen in beginsel een periode van 24 uur nodig.
 • 10 Beperking van de aansprakelijkheid
  • 10.1 Yalwa is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties die door derden worden geplaatst. Daaronder vallen onder meer fouten of onjuiste/misleidende aanduidingen in advertenties van derden alsmede de producten of diensten die door derden worden aangeboden.
  • 10.2 Yalwa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het weigeren c.q. verwijderen van advertenties die strijdig zijn met het door Yalwa gevoerde beleid. Evenmin is Yalwa aansprakelijk voor schade en gedragingen van adverteerders of gebruikers ontstaan door het gebruik van Locanto.
  • 10.3 Yalwa sluit de aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, uitdrukkelijk uit.
  • 10.4 Buiten de hierboven genoemde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het maximale bedrag dat de afgelopen 12 maanden door de gebruiker aan vergoeding is betaald.
 • 11 Diversen
  • 11.1 Overdracht van rechten en plichten van de gebruiker uit het contract met Yalwa aan derden is alleen toegestaan als Yalwa daar vooraf mee akkoord gaat.
  • 11.2 Het doorgeven van login gegevens en paswoorden aan derden, inclusief andere gebruikers, is verboden.
  • 11.3 Als de opdrachtgever een bij het handelsregister ingeschreven ondernemer of een bestuursrechtelijke juridische persoon of bestuursrechtelijk extra vermogen vormt, is voor beide partijen Wiesbaden, Duitsland, als bevoegde rechtbank vastgesteld.
  • 11.4 Op de verhouding tussen Yalwa en zijn gebruikers is uitsluitend het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG) en bepalingen omtrent het botsen van rechtsregels uit het Duitse recht.
Vragen, opmerkingen en klachten kunt u ons via ons contactformulier sturen.